امروز 1393/07/01 ساعت 17:48

اخباراستانی

نامه استانداري كرمانشاه به معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص تفاوت مبالغ ظرفيت كاري پيمانكاران درپايه هاي برابربه جهت سال هاي مختلف دريافت گواهينامه صلاحيت
شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها دوره هاي سه ماهه سوم وچهارم سال92