امروز 1395/04/08 ساعت 12:11

اخباراستانی

ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
​تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
در خصوص حل مشکلات موجود در موضوع پیشوند "تکنولوژی "در مدارک تحصیلی و همچنین "نصاب معاملات دولتی سال 95"تب ها

مقالات