امروز 1394/04/11 ساعت 23:47

اخباراستانی

نقد ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط معاونت امور عمرانی استانداری کرمانشاه

عدم الزام صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی
اطلاع رسانی به منظور حضور بیشتر پیمانکاران رتبه نیرو در مناقصات شرکت توزیعتب ها

مقالات